Vervoersovereenkomst

Deze vervoersovereenkomst (de Vervoersovereenkomst) is van toepassing op iedere Opdracht die via www.brenger.nl (de Website) tussen Opdrachtgever en Vervoerder tot stand komt.

In deze Vervoersovereenkomst zijn er twee partijen; personen die de Website gebruiken om een opdracht te plaatsen voor het vervoer van spullen (de Opdrachtgevers) en personen die de Website gebruiken om te reageren op aangeboden opdrachten voor het vervoer van spullen (de Vervoerders).

De “Opdracht”(te weten het vervoer van een of meerdere goederen)tussen Opdrachtgever en Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever vooruitbetaalt via de Website en de Vervoerder aangeeft de geplaatste opdracht te willen vervoeren. Zodra de Opdrachtgever via de Website betaalt en zodra Vervoerder aangeeft een geplaatste opdracht te willen vervoeren als Vervoerder, gaan zij ermee akkoord dat deze Vervoersovereenkomst van toepassing zal zijn op de Opdracht.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Vervoersovereenkomst is enkel van toepassing op de specifieke Opdracht die is geaccepteerd tussen Opdrachtgever en Vervoerder (de Partijen). De Opdracht betreft het vervoer van één of meerdere goederen (het Product).
 2. Deze Vervoersovereenkomst wordt aan Opdrachtgever en Vervoerder ter akkoord voorgelegd voordat de Opdracht tot stand komt. Brenger zal de Vervoersovereenkomst op verzoek kosteloos aan Vervoerder of Opdrachtgever toezenden. De vervoersovereenkomst is ook beschikbaar op www.brenger.nl. Indien Opdrachtgever of Vervoerder niet akkoord is met de Vervoersovereenkomst kan de Opdracht niet via de Website plaatsvinden. Mocht er toch een geplaatste opdracht buiten de Website om plaatsvinden, dan is de Website niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het Product of andere klachten.
 3. Als een deel van deze Vervoersovereenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Vervoersovereenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 4. Deze Vervoersovereenkomst betreft een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 e.v. BW. Opdrachtgever en Vervoerder wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van deze overeenkomst van goederenvervoer.
 5. Opdrachtgever en Vervoerder beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
 6. Opdrachtgever en Vervoerder kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden[[1]](https://www.brenger.nl/nl/vervoersovereenkomst#_ftn1)buiten toepassing te laten en daartoe deze Vervoersovereenkomst op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
 7. Brenger is geen partij bij de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Brenger biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever, opdat zij een Vervoersovereenkomst met elkaar aangaan. Vervoerder bepaalt zelf of hij met Opdrachtgever de Vervoersovereenkomst aangaat. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 8. Brenger is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever zullen zij dat conflict zelf oplossen. Brenger is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 9. Op deze Vervoersovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Brenger voor Vervoerders (de Voorwaarden Vervoerder) en de algemene voorwaarden voor Opdrachtgevers (de Voorwaarden Opdrachtgever) van toepassing. De Voorwaarden zijn aan Vervoerders en Opdrachtgevers verstrekt en door hen geaccepteerd bij het betalen van de geplaatste opdracht of het aanmaken van een account op de Website.
 10. Opdrachtgever en Vervoerder kunnen onderling aanvullende afspraken maken over de uitvoering van de Opdracht. Aanvullende afspraken zijn enkel bindend indien zij niet in strijd zijn met de bepalingen in deze Vervoersovereenkomst of de Voorwaarden.

[[1]](https://www.brenger.nl/nl/vervoersovereenkomst#_ftnref1)Zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).

Artikel 2 – Rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht aan Vervoerder.
 2. Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt, zal uitbetaling plaatsvinden zoals omschreven in artikel 6.2 van de Voorwaarden Vervoerder 6.1 van de Voorwaarden Opdrachtgever. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt Brenger te bellen.
 3. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever niet binnen 24 uur na het overeengekomen bezorg moment bevestigt dat het Product is aangekomen, zal de Vervoerder worden uitbetaald zoals omschreven in artikel 6.12 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.4 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 4. De contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever kan binnen 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder, aangeven dat het Product niet afgeleverd is. In dat geval is artikel 6.5 van de Voorwaarden Opdrachtgever van toepassing.
 5. De Opdrachtgever mag de opdracht tot 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen vergoeding en krijgt de Opdrachtgever de vergoeding teruggestort, zoals omschreven in artikel 6.8 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.6 van de Voorwaarden Opdrachtgever. Bij een annulering binnen 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd hebben de Vervoerder en Opdrachtgever recht op vergoedingen zoals omschreven in artikel 6.7 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.9 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 6. Indien de Vervoerder de opdracht eerder dan 48 uur voor de ophaaltijd annuleert, krijgt de Opdrachtgever de volledige vergoeding teruggestort.
 7. Opdrachtgever garandeert dat de contactpersoon van het ophaaladres op het ophaaladres aanwezig is op de afgesproken ophaaltijd en 15 minuten daarna. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet aanwezig is op de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is en vervolgens Brenger te bellen voordat hij of zij weg rijdt. In dit geval zal uitbetaling plaatsvinden zoals omschreven in artikel 6.3 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.2 van de Voorwaarden Opdrachtgever.

Artikel 3 – Rechten en verplichtingen van de Vervoerder

 1. Door de Opdracht te accepteren, aanvaardt Vervoerder de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de Opdracht.

 2. Vervoerder deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. Vervoerder voert de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever uit. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

 3. Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Vervoerder ook ten behoeve van andere Opdrachtgevers werkzaamheden verricht of Opdrachten uitvoert.

 4. Vervoerder zal het vervoer van het Product binnen de afgesproken termijn en zonder onnodige vertraging verrichten.

 5. Vervoerder zal het Product in dezelfde staat afleveren als deze waarin hij het Product bij het ophaaladres in ontvangst heeft genomen. Indien dit niet het geval is gelden de voorwaarden zoals omschreven in artikel 4.

 6. Indien Vervoerder op moment dat hij het Product gaat vervoeren nog geen juiste en volledige gegevens omtrent de Opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen, heeft Vervoerder het recht om de Opdracht op te zeggen.

 7. Opdrachtgever garandeert dat de contactpersoon van het ophaaladres op het ophaaladres aanwezig is op de afgesproken ophaaltijd en 15 minuten daarna. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet aanwezig is op de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is en vervolgens Brenger te bellen voordat hij of zij weg rijdt. In dit geval zal uitbetaling plaatsvinden zoals omschreven in artikel 6.3 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.2 van de Voorwaarden Opdrachtgever.

 8. Indien de Vervoerder buiten het aangegeven tijdvak aankomt op het ophaal- of afleveradres en dit niet van tevoren heeft gecommuniceerd met de Opdrachtgever, dan kan het bedrag dat de Opdrachtgever extra heeft betaald voor specifieke tijdvakken op de beloning in worden gehouden. Dit bedrag zal dan worden teruggestort naar de Opdrachtgever.

 9. Indien de Vervoerder een redelijk vermoeden heeft dat het Product bestaat uit een of meerdere illegale (zoals wapens, drugs, etc.) goederen en/of goederen die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, dan heeft Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Vervoerder maakt deze afweging naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van Brenger. Vervoerder kan in een dergelijk geval wel contact op nemen met Brenger voor een vrijblijvend overleg. In dit geval zal uitbetaling plaatsvinden zoals bij een annulering binnen 60 uur voor het ophaalmoment zoals omschreven in artikel 6.7 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.7 van de Voorwaarden Opdrachtgever.

 10. Indien de contactpersoon van het afleveradres niet op het afleveradres is moet de Vervoerder het Product na telefonisch overleg met de Opdrachtgever (bij geen gehoor dient de Vervoerder minimaal twee keer te bellen naar de Opdrachtgever) bij de buren of iemand anders in de buurt afleveren en direct Brenger bellen om dit te laten weten. Mocht ook dit niet lukken dient de Vervoerder ook direct te bellen met Brenger. Indien de Vervoerder het Product achterlaat zonder contact op te nemen met de Opdrachtgever of met Brenger, is de Vervoerder verantwoordelijk voor de volledige eventuele schade als gevolg van diefstal of verduistering van het Product.

 11. Indien de Vervoerder 60 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij de Opdracht niet meer kan uitvoeren en geen ander moment voor de Opdracht met de Opdrachtgever overeen kan komen, dient de Vervoerder een vergoeding aan de Opdrachtgever te betalen, zoals omschreven in artikel 6.9 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.9 van de Voorwaarden Opdrachtgever.

 12. Indien de Vervoerder als gevolg van overmacht niet in staat is het Product binnen 24 uur na de ophaaltijd te bezorgen dient hij dit zonder uitstel aan de Opdrachtgever en Brenger te melden, en aan te geven wanneer het Product alsnog bezorgd kan worden. Indien bezorging blijvend onmogelijk is geworden dient de Vervoerder wederom contact op te nemen met Brenger.

 13. Indien de Vervoerder het product heeft opgehaald bij het ophaaladres, maar niet binnen 24 uur na de afgesproken ophaaltijd aflevert bij het afleveradres en niet tussentijds contact heeft opgenomen met de Opdrachtgever, zal Brenger onderzoek doen naar de situatie zoals omschreven in artikel 6.11 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.5 van de Voorwaarden Opdrachtgever. In het geval van diefstal of verduistering van het Product gelden de verzekeringsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4.5.

 14. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever is bevestigd (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder) krijgt de Vervoerder het afgesproken bedrag overgemaakt, zoals omschreven in artikel 6.3 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.4 van de Voorwaarden Opdrachtgever.

 15. In het geval van schade aan het Product, wordt de schade verhaald op de Vervoerder volgens de voorwaarden omschreven in artikel 7.1.

 16. Wanneer er schade ontstaat tijdens een Brenger transport zal er op de beloning van de Vervoerder een eigenrisico van €150,00 worden ingehouden.

  1. Wanneer het Product dusdanig veel schade heeft opgelopen dat deze geen waarde meer heeft, dan zal 100% van de beloning van de Vervoerder worden ingehouden. De Opdrachtgever zal hiermee zijn transportkosten vergoed krijgen.

Artikel 4 – Goederentransportverzekering

 1. Product dat via de Website wordt verstuurd en vervoerd, is tijdens het transport steeds standaard verzekerd tegen diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging tot een bedrag van EUR 500,00 inclusief BTW, behoudens de uitsluitingen vermeld in artikel 4.5 hierna. De premie voor deze standaardverzekering is in de vergoeding voor Brenger begrepen.

 2. De hiervoor in artikel 4.1 bedoelde verzekering biedt dekking tijdens de transportperiode van voordeur (ophaaladres) tot voordeur (afleveradres).

 3. Uitsluitend roerende zaken welk tot een particuliere huishouding behoren, waaronder ook zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden worden door de verzekering gedekt.

 4. Schade moet binnen 48 uur van de door de vervoerder doorgegeven levertijd worden gemeld via het schadeformulier in de Track & Trace pagina of een email naar Info@brenger.nl.

 5. Naast de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden zijn niet gedekt:

  1. schade aan het Product ontstaan tijdens het transport/tillen (al dan niet met hulp van de Vervoerder) voorafgaande aan of na het transport binnen het gebouw/huis op het ophaaladres of afleveradres;
  2. schade aan glas, spiegels, steen, computers, piano’s, printers of etenswaren;
  3. schade aan een Product dat groter is dan 400x180x160 cm dan wel zwaarder is dan 100 kg dan wel schade aan een transport dat bestaat uit grote Producten, die met behulp van apparatuur moeten worden in- en/of uitgeladen
  4. schade aan iets anders dan het Product, zoals het huis of de tuin.
  5. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan het Product die redelijkerwijs niet was te constateren bij het ophaaladres. Bijvoorbeeld bij interne schade die niet zichtbaar is aan de buitenkant van het Product.
  6. Niet tot de verzekerde interesten worden gerekend geld en geldwaardig papier, lijfsieraden, kunst en antiek/antiquiteiten.
 6. In het geval van diefstal of verduistering van Product dient aangifte te worden gedaan bij de politie en dient het aangifteformulier in het kader van een uitkering onder de toepasselijke verzekering door de Opdrachtgever aan Brenger te worden toegezonden.

 7. In het geval van beschadiging van het Product dient de Opdrachtgever direct telefonisch een schademelding te doen aan de Website en foto’s van de beschadiging(en), zoals die op het afleveradres wordt/worden geconstateerd, aan Brenger (via info@brenger.nl) toe te sturen. Wordt zonder bemerking voor goede ontvangst getekend dan wel de goede aflevering door de Opdrachtgever aan de Website bevestigd, dan geldt het vermoeden van conforme aflevering van het product door de Vervoerder en dient de Opdrachtgever te bewijzen dat eventueel na aflevering geconstateerde beschadiging tijdens de transportperiode als bedoeld in artikel 4.3 is ontstaan.

 8. De uitkering uit enige verzekering zal in ieder geval nimmer meer bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen waarde van het Product (maximaal de aankoopwaarde) tijdens het transport althans de ter zake geldende verzekerde som tot maximaal €500 incl. BTW. Indien het Product niet total loss is, worden de reparatiekosten vergoed tot maximaal 60% van de aantoonbare aanschafwaarde.

 9. Wanneer er schade ontstaat tijdens een Brenger transport zal er op de beloning van de Vervoerder een eigenrisico van €150,00 worden ingehouden. Brenger hanteert geen eigen risico indien er uitsluitend in de Brenger voor Koeriers applicatie aantoonbaar bewijs is geüpload van veiling vervoer, of te wel het gebruik van spanbanden en verhuisdekens.

  1. Wanneer er schade ontstaat tijdens een Brenger transport zal er op de beloning van de Vervoerder een eigenrisico van €150,00 worden ingehouden. Brenger hanteert geen eigen risico indien er uitsluitend in de Brenger voor Koeriers applicatie aantoonbaar bewijs is geüpload van veilig vervoer, of te wel het gebruik van spanbanden en verhuisdekens.

Artikel 5 – Duur en beëindiging

 1. Deze Vervoersovereenkomst is geldig voor de duur van de Opdracht tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
 2. De Opdracht wordt beëindigd door het bevestigen van ontvangst van het Product door de Opdrachtgever of stilzwijgend 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder.
 3. Opdrachtgever mag deze Vervoersovereenkomst schriftelijk opzeggen, als de Vervoerder aangeeft de Opdracht niet meer te kunnen uitvoeren op de afgesproken plaats of tijd.
 4. Opdrachtgever mag deze Vervoersovereenkomst mondeling opzeggen, in het geval dat Vervoerder weigert het Product mee te nemen op grond van artikel 3.9 van deze Vervoersovereenkomst.

Artikel 6 – Geheimhouding

Vervoerder en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zij uitwisselen geheimhouden. Met ‘vertrouwelijke informatie’ wordt alle informatie bedoel waarvan Partijen hebben aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit, waaronder de contactgegevens die Partijen van elkaar ontvangen via Brenger.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Vervoerder is aansprakelijk zoals omschreven in de AVC 2002.
 2. Niets in deze Vervoersovereenkomst zal de aansprakelijkheid van Vervoerder verder uitsluiten of beperken dan toegestaan is onder het toepasselijke recht.

Artikel 8 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen Vervoerder en Opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.